ЗАВХАН АЙМГИЙН ИТХ-ын цахим хуудас

ЗАВХАН АЙМГИЙН ИТХ-ын цахим хуудас

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-28 73
2 Дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-28 68
3 "Нээлттэй Завхан аймаг хөтөлбөр" батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-28 71
4 Аймгийн 2023 оны жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-28 69
5 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-28 77
6 Аймгийн 2023 оны төсвийн тодотгол батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-28 70
7 Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан ажиллуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-28 76
8 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-28 75
9 Аймгийн хэмжээнд 2023 онд ахуйн зориулалтаар агнах амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаар батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-28 74
10 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-06 62
11 Бичил худалдаа, ажил үйлчилгээ эрхлэгч иргэний сард төлөх албан татварын хувь хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-06 63
12 Аймгийн 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-05 58
13 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 57
14 Санхүүгийн тайлан баталгаажуулах аудитын дүнгийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 53
15 Аймгийн "Хүндэт иргэн" цол тэмдгээр шагнах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 54
16 Төрийн шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 55
17 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 56
18 Хот тохижилт үйлчилгээний албыг өөрчлөх тухай тогтоолыг хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 58
19 2022 онд аймгийн хэмжээнд иргэдэд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтын саналыг Засгийн газарт уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 60
20 Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 49
21 Жендэрийн салбар хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 47
22 Аймгийн 2021 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 50
23 Багийн төвүүдийн нэрийг батлуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 51
24 Төрийн шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 52
25 Аймгийн хэмжээнд 2021 онд тусгай төлбөртэй болон Ахуйн зориулалтаар агнах, барих амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаар батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-17 46
26 Аймгийн хэмжээнд 2021 онд Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар түүж бэлтгэх ургамлын дээд хязгаар батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-17 45
27 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-17 44
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-17 43
29 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-17 42
30 Үндсэн хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-17 41
31 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-17 40
32 Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгарлуулалтаар олгох боломжтой мэдэгдэлд санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-17 39
33 АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙД
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-21 18
34 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДЭД ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-21 19
35 Аймгийн 2021 оны төсвийн тодотгол батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-21 17
36 Төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-08 38
37 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус IV хуралдааныг зарлан хуралдуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-08 37
38 Төрийн шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-01 36
39 Төрийн шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-25 35
40 Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгох боломжтой мэдэгдэлд санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 27
41 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 22
42 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 23
43 Үндсэн хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 24
44 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 25
45 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 26
46 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгоход санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 28
47 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 29
48 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 30
49 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 31
50 Нисэх буудалд нэр өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 32
51 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажил үүргийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 34
52 ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаны ажилтнуудын орон тоог шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-16 33
53 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-28 21
54 Төрийн шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-28 20
55 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-31 19
56 "Алдарт эх" нэг, хоёрдугаар зэргийн одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-31 14
57 Төрийн шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-31 15
58 Үндсэн хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-31 16
59 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-31 17
60 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-31 18
61 Б.Отгонбаатарыг ажилд түр томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-24 13
62 Төрийн шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-24 12
63 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-24 11
64 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-24 10
65 Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-24 09
66 Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авахад санал хүргүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-24 05
67 хяналтын зөвлөл байгуулж ажиллуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-24 08
68 Дэд зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-24 06
69 Хяналтын комисс байгуулж ажиллуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-24 07
70 Төрийн шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-09 04
71 Төрийн шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 03
72 Аймгийн "Хүндэт тэмдэг"-ийн загварыг өөрчлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 01
73 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 02

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд иргэдийн саналыг авч байна. Тун удахгүй өөрчлөлт оруулах тухай санал болон саналын томьёолол пэйж хуудсанд тавигдана. #Цагаатгах_ажлыг_удирдан_зохион_байгуулах_улсын_комисс

санал өгсөн: 0